Privatumo politika

Privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja Armėnijos Respublikos garbės konsulatas Lietuvoje (toliau – armconsulate.lt) internetinės svetainės www.armconsulate.lt lankytojų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei nustato jų asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.
Ši Politika parengta vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) nuostatomis.
Šia Politika armconsulate.lt internetinės svetainės lankytojai yra informuojami apie jų asmens duomenų tvarkymą.

 

NAUDOJAMOS SĄVOKOS

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių,  kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto  identifikatorių  arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
Duomenų subjektas – fizinis asmuo –  armconsulate.lt internetinės svetainės lankytojas, kurio asmens duomenis renka ir tvarko Armėnijos Respublikos garbės konsulatas Lietuvoje.
Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.
Duomenų subjekto teisės – duomenų subjekto galimybės dalyvauti ir kontroliuoti duomenų valdytojo ir / ar tvarkytojo veiklą, kai tvarkomi jo asmens duomenys – žinoti, būti informuotam apie savo asmens duomenų tvarkymą; susipažinti su tvarkomais jo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų nuostatų; nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys; reikalauti ištrinti jo asmens duomenis; gauti su juo susijusius duomenis, kuriuos jis pateikė duomenų valdytojui; pareikšti skundą priežiūros institucijai (Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai).
Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.
Duomenų tvarkymas automatiniu būdu – duomenų tvarkymo veiksmai, visiškai ar iš dalies atliekami automatinėmis priemonėmis. Jomis laikomos bet kokios informacijos ir ryšių technologijos, kuriomis naudojantis galima atlikti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, pavyzdžiui: kompiuteriai, ryšių tinklai ir kt.
Duomenų valdytojas – Armėnijos Respublikos garbės konsulatas Lietuvoje, buveinės adresas: Gedimino g. 14, LT-01103, Vilnius Lietuva
Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.
Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne. Tačiau valdžios institucijos, kurios pagal Europos Sąjungos arba valstybės narės teisę gali gauti asmens duomenis vykdydamos konkretų tyrimą, nelaikomos duomenų gavėjais.
Slapukas (angl. cookie) – nedidelė teksto rinkmena, kurią svetainė joje apsilankius išsaugo kompiuteryje arba judriojo ryšio įrenginyje.
Asmens duomenų saugumo pažeidimas – saugumo pažeidimas, dėl kurio netyčia arba neteisėtai sunaikinami, prarandami, pakeičiami, be leidimo atskleidžiami persiųsti, saugomi arba kitaip tvarkomi asmens duomenys arba prie jų be leidimo gaunama prieiga.
Kitos šioje Politikoje vartojamos sąvokos yra suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Reglamente ir kituose asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

1. Armconsulate.lt, tvarkydama Jūsų asmens duomenis, vadovaujasi šiais principais:
1.1. Asmens duomenis armconsulate.lt tvarko tik teisėtiems ir šioje Politikoje apibrėžtiems tikslams pasiekti ir toliau netvarko su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);
1.2. Asmens duomenys yra tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, laikantis teisės aktų reikalavimų (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
1.3. Armconsulate.lt asmens duomenis tvarko taip, kad asmens duomenys būtų tikslūs ir esant jų pasikeitimui nuolat atnaujinami (tikslumo principas);
1.4. Armconsulate.lt atlieka asmens duomenų tvarkymą tik ta apimtimi, kuri yra reikalinga asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti (duomenų kiekio mažinimo principas);
1.5. Asmens duomenys saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie asmens duomenys buvo surinkti ir tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);
1.6. Armconsulate.lt, tvarkydama asmens duomenis, taiko atitinkamas technines ir organizacines priemones, kuriomis yra užtikrinamas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo asmens duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);
1.7. Armconsulate.lt yra atsakinga už tai, kad būtų laikomasi šioje Politikoje nurodytų principų ir turi sugebėti įrodyti, kad jų yra laikomasi (atskaitomybės principas).

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

2. Armconsulate.lt Jūsų asmens duomenis tvarko:
2.1. Armconsulate.lt teisėtų interesų įgyvendinimo tikslu, taip pat siekiant tinkamai valdyti ir administruoti internetinę svetainę, stebėti jos lankomumą, užtikrinti jos saugumą, pagerinti jos veikimą, palengvinti informacijos ieškojimą bei užtikrinti Duomenų subjektų užklausų teikimą ir registraciją konsultacijai.

3. Šios Politikos 2 punkte nurodytu tikslu Armconsulate.lt renka ir tvarko šiuos Jūsų duomenis:
3.1.
Asmens duomenis: vardą (Jums juos pateikus);
3.2. Kontaktinius duomenis: elektroninio pašto adresą, telefono numerį (Jums juos pateikus);
3.3. Kitus Jūsų užklausoje Armconsulate.lt pateiktus asmens duomenis / informaciją.

 

ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR TVARKYMAS

4. Asmens duomenys gaunami iš Jūsų, kai tokius duomenis reikalauja pateikti teisės aktai arba kai tokius duomenis Jūs pateikiate savo noru.
5. Armconsulate.lt Jūsų asmens duomenis tvarko ir tais atvejais, kai su ja Jūs susisiekiate elektroniniu paštu, pateikdami užklausą armconsulate.lt internetinėje svetainėje, teikdami klausimus ar siųsdami informaciją armconsulate.lt internetinėje svetainėje nurodytais kontaktais. Tokiais atvejais armconsulate.lt Jūsų duomenis tvarko siekdama administruoti užklausas, užregistruoti teisinei konsultacijai, užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, gindama ir saugodama savo teisėtus interesus.
6. Neatsižvelgiant į tai, kokiu būdu duomenys yra surinkti, jie yra saugomi tik ta apimtimi ir tik tiek laiko, kiek yra reikalinga nustatytiems tikslams pasiekti, tačiau ne ilgiau kaip 2011 m. kovo 9 d. Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu Nr. V-100 patvirtintoje aktualios redakcijos Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje ar kituose, armconsulate.lt vidaus tvarką reglamentuojančiuose, aktuose nustatytais terminais. Internetinės svetainės pagalba pateiktose užklausose esantys duomenys saugomi iki atsakymo į užklausą pateikimo, o vėliau yra sunaikinami.

 

ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

7. Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę:

7.1. Žinoti / būti informuotas apie savo asmens duomenų tvarkymą;

7.2. Susipažinti su savo asmens duomenimis ir jų tvarkymu. Jūs turite teisę kreiptis į armconsulate.lt su prašymu pateikti informaciją apie tai, kokie ir kokiu tikslu Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi;

7.3. Reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis. Nustačius, kad armconsulate.lt yra tvarkomi netikslūs ar neišsamūs Jūsų asmens duomenys, Jūs turite teisę kreiptis su prašymu dėl tokių asmens duomenų ištaisymo ar papildymo;

7.4. Reikalauti ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti papirštam“). Jūs turite teisę kreiptis į armconsulate.lt su prašymu ištrinti Jūsų asmens duomenis, esant vienam iš šių pagrindų:

7.5. Reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Jūs turite teisę kreiptis į armconsulate.lt su prašymu apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, esant vienam iš šių pagrindų:

7.6. Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys. Jūs turite teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi tam tikri neprivalomi Jūsų asmens duomenys. Toks nesutikimas gali būti išreikštas neužpildant tam tikrų dokumentų skilčių, taip pat vėliau pateikiant prašymą dėl neprivalomai tvarkomų Jūsų asmens duomenų tvarkymo nutraukimo. Armconsulate.lt Jūsų prašymu suteikia Jums informaciją, kokie Jūsų duomenys yra tvarkomi neprivalomai. Armconsulate.lt, gavusi prašymą nutraukti neprivalomai tvarkomų asmens duomenų tvarkymą, nedelsiant nutraukia tokį tvarkymą, nebent tai prieštarauja teisės aktų reikalavimams, ir apie tai informuoja Jus;

7.7. Perkelti duomenis, tai yra Jūs turite teisę gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Armconsulate.lt susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turite teisę persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, o Armconsulate.lt privalo nesudaryti tam kliūčių.

 

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS

8. Armconsulate.lt saugodama asmens duomenis, įgyvendina ir užtikrina tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
9. Su armconsulate.lt renkamais ir tvarkomais Jūsų asmens duomenimis turi teisę susipažinti tik tie asmenys, kurie turi prieigos teisę susipažinti su tokiais duomenimis, ir tik tuomet, kai tai yra būtina šioje Politikoje numatytiems tikslams pasiekti.
10. Armconsulate.lt užtikrina tinkamą tinklo valdymą, informacinių sistemų priežiūrą bei kitų techninių priemonių, būtinų Jūsų asmens duomenų apsaugai užtikrinti, įgyvendinimą.

 

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS

11. Jūsų asmens duomenys gali būti atskleidžiami trečiosioms šalims, teikiančioms armconsulate.lt paslaugas, užtikrinančias armconsulate.lt naudojamų informacinių sistemų veikimą bei priežiūrą. Tokiais atvejais Jūsų asmens duomenys trečiosioms šalims atskleidžiami tik tiek, kiek tai yra būtina tinkamam jų paslaugų teikimui.

12. Jūsų asmens duomenys, gali būti atskleidžiami teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyta tvarka.

13. Visais kitais atvejais Jūsų asmens duomenys trečiosioms šalims gali būti atskleidžiami tik esant Jūsų sutikimui.

 

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

14. Slapukų pagalba surinkta informacija leidžia armconsulate.lt tobulinti internetinės svetainės veikimą, užtikrinant Jums patogią ir efektyvią informacijos paiešką.

15. Pagrindiniai armconsulate.lt internetinėje svetainėje naudojami slapukai:

Slapuko pavadinimas

Duomenų tvarkymo tikslas/paskirtis

Slapuko tipas

Galiojimo laikas

_ga

Šį slapuką įdiegė „Google Analytics“. Slapukas naudojamas atskirti vartotojus, lankytojų, seansų, kampanijų duomenims apskaičiuoti ir svetainės naudojimo statistinei analizei stebėti. Slapukai saugo informaciją anonimiškai ir priskiria atsitiktinai sugeneruotą numerį unikaliems lankytojams identifikuoti.

Statistikos slapukas 

2 metai

_gid

Šį slapuką įdiegė „Google Analytics“. Slapukas naudojamas atskirti vartotojus, saugoti informaciją apie tai, kaip lankytojai naudojasi svetaine, ir padeda sukurti analizės ataskaitą apie tai, kaip veikia internetinė svetainė. Surinkti duomenys, įskaitant lankytojų skaičių, šaltinį, iš kurio jie atvyko, ir puslapiai buvo anonimiški.

Statistikos slapukas 

1 diena 

_gat

Naudojamas užklausų srauto valdymui. Šiuos slapukus „Google Universal Analytics“ įdiegė norėdama sumažinti užklausos greitį, kad būtų apribotas duomenų rinkimas didelio srauto svetainėse. Jis naudojamas tik siekiant pagerinti svetainės veikimą.

Statistikos slapukas 

1 minutė

cookielawinfo-checkbox-non-necessary

Slapukas žymi su kuriems
slapukams yra gautas sutikimas

Procesų slapukas

1 metai

cookielawinfo-checkbox-necessary

Slapukas žymi su kuriems slapukams yra gautas sutikimas

Procesų slapukas

1 metai

viewed_cookie_policy

Šis slapukas kontroliuoja, ar perskaitėte mūsų slapukų politiką svetainėje www.armconsulate.com Galimos reikšmės yra Taip ir Ne.

Procesų slapukas

1 valanda

 

16. Sutikimas įrašyti slapukus išreiškiamas paspaudus mygtuką „Sutinku“ internetinėje svetainėje pasirodžius pranešimui su tekstu: „Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (ang. cookies). Paspaudę mygtuką „Sutinku” patvirtinsite savo sutikimą. Bet kada galėsite atšaukti savo sutikimą pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su privatumo politika“.
17. Duotas sutikimas bet kada gali būti atšauktas pakeitus savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrynus įrašytus slapukus. Kaip tai padaryti priklauso nuo Jūsų naudojamos operacinės sistemos ir interneto naršyklės.
18. Ištrynus įrašytus slapukus, kai kurios armconsulate.lt internetinės svetainės funkcijos gali neveikti taip, kaip numatyta.

 

PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

19. Ši Politika reguliariai peržiūrima ir atnaujinama, o jos pakeitimai skelbiami internetinėje svetainėje: www.armconsulate.lt

 

KONTAKTINĖ INFORMACIJA

20. Turėdami klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su armconsulate.lt renkamais, naudojamais ir saugomais Jūsų asmens duomenimis, maloniai prašome kreiptis el. paštu karapetbabajan@armconsulate.lt