Valdymas

Konstitucija

1995 m. liepos 5 dieną referendumo metu buvo priimta Armėnijos Respublikos Konstitucija. Konstitucijos pakeitimai buvo atlikti 2005 m. lapkričio 27 d. ir 2015 m. gruodžio 6 d. referendumų metu.

Konstitucijos aprašymas

Armėnijos Respublika yra suvereni, demokratinė, socialinė valstybė, valdoma teisiniais pagrindais.

Armėnijos Respublikoje valdžia priklauso žmonėms. Ją išreikšti žmonės gali per laisvus rinkimus, referendumus, taip pat – per Konstitucijoje numatytus valstybinius ir vietos savivaldos organus bei pareigūnus.

Valstybės valdžia įgyvendinama laikantis Konstitucijos ir įstatymų, remiantis įstatymų leidžiamosios, vykdomosios ir teisminės galios atskyrimu ir pusiausvyra.

Nacionalinė Asamblėja

Nacionalinė Asamblėja – atstovaujamasis žmonių organas, įgyvendinantis įstatymų leidžiamąją galią. Nacionalinė Asamblėja prižiūri vykdomąją valdžią, tvirtina valstybės biudžetą ir vykdo kitas Konstitucijoje numatytas funkcijas.

Šio organo įgaliojimus nustato Konstitucija.

Nacionalinę Asamblėją sudaro ne mažiau kaip 101 pavaduotojas, renkamas pagal proporcinę rinkimų sistemą. Paskutiniai parlamento rinkimai įvyko 2018 m. gruodžio 9 dieną.

Respublikos Prezidentas

Respublikos Prezidentas yra valstybės vadovas. Prezidentas atsakingas už atitikties Konstitucijai stebėjimą. Vykdydamas savo įgaliojimus, Prezidentas yra nešališkas ir vadovaujasi tik valstybiniais ir tautos interesais. Savo funkcijas Prezidentas vykdo pagal Konstitucijoje nustatytus įgaliojimus.

Respublikos Prezidentą septynerių metų kadencijai išrenka Nacionalinė Asamblėja.

Vyriausybė

Vyriausybė – aukščiausiasis vykdomosios valdžios organas.

Remdamasi savo programa, Vyriausybė plėtoja ir įgyvendina valstybės vidaus bei užsienio politiką, valdo valstybės administracinės sistemos organų veiklą.

Vyriausybės įgaliojimus nustato Konstitucija ir įstatymai. Visi su vykdomąja valdžia susiję klausimai, nepriskiriami valstybės administracinės sistemos ar kitiems vietos savivaldos organams, priklauso Vyriausybės kompetencijai.

Vyriausybę sudaro ministras pirmininkas, viceministrai ir ministrai.

Parlamentinės daugumos išrinktą kandidatą ministru pirmininku skiria Respublikos Prezidentas. Vicepremjerus ir ministrus skiria Respublikos Prezidentas ministro pirmininko teikimu.

Ministras pirmininkas, veikdamas pagal Vyriausybės programą, nustato pagrindines Vyriausybės vykdomos politikos kryptis, vadovauja Vyriausybės veiklai ir koordinuoja jos narių darbą.

Teismai ir Aukščiausioji Teismų Taryba

Laikydamiesi Konstitucijos ir įstatymų, teisingumą Armėnijos Respublikoje vykdo tik teismai. Valstybėje veikia Konstitucinis Teismas, Kasacinis Teismas, apeliacinės instancijos teismai, pirmosios instancijos bendrosios kompetencijos teismai ir Administracinis Teismas. Įstatymo numatytais atvejais gali būti steigiami kiti specializuoti teismai.

Konstitucinis Teismas, užtikrindamas Konstitucijos viršenybę, vykdo Konstitucinį teisingumą. Aukščiausia teismo instancija Armėnijos Respublikoje – Kasacinis teismas, išskyrus konstitucinės justicijos sritį.

Kasacinis teismas, neperžengdamas įstatymų nustatytų galių, užtikrina vienodą įstatymų ir kitų  teisės aktų taikymą, šalina esminius žmogaus teisių ir laisvių pažeidimus.

Teismų ir teisėjų nepriklausomumą garantuoja Aukščiausioji Teismų Taryba – nepriklausoma valstybės institucija, susidedanti iš dešimties narių. Penkis Aukščiausiosios Teisėjų Tarybos narius renka Generalinė teisėjų asamblėja, kitus penkis – Nacionalinė Asamblėja.

Administraciniai vienetai

Administraciniai-teritoriniai Armėnijos Respublikos vienetai – marzai (regionai) ir bendrijos. Marzus sudaro kaimo ir miesto bendruomenės.

Armėnijos teritorija yra padalinta į 10 marzų: Aragatsotn Marzas, Ararat Marzas, Armavir Marzas, Gegharkunik Marzas, Lori Marzas, Kotayk Marzas, Shirak Marzas, Syunik Marzas, Vayots Dzor Marzas ir Tavush Marzas.

Sostinė Jerevanas yra bendrija. Vietos savivalda yra vykdoma bendrijose.